Tiến độ xây dựng dự án Coco Ocean Resort chi tiết đến ngày 09/09/2016:

 

Untitled-1

Untitled-5

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-2

Untitled-9

Untitled-8

Nguồn: Anh Thư