Tiến độ xây dựng dự án Cocobay Đà Nẵng chi tiết đến ngày 19/8/2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jpeg

 

 

Nguồn: Anh Thư